Ωφελήματα σε άλλες χώρες

Στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της κάρτας συμμετέχουν εκτός από την Κύπρο και οι πιο κάτω 7 χώρες:

Κάθε χώρα παρέχει τις πληροφορίες για τα ωφελήματα και τον τρόπο λειτουργίας της κάρτας στην επικράτειά της.

Οι χώρες επιλέχθηκαν μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων το 2015 με στόχο τη στήριξη εθνικών προγραμμάτων για την καθιέρωση της αμοιβαίας αναγνωρισμένης Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας και οι οποίες υπέγραψαν Συμφωνία Έργου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Το έργο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρτίστηκε σε συνεργασία με εκπρόσωπους των κρατών μελών και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάτω από την αρμοδιότητα της  Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Αναπηρία της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης.http://www.disabilitycard.it/it/