Σχετικά με μας

Όραμα

Όραμα του Τμήματος Κοινωνικής  Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες είναι η  βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες και η δημιουργία νέων προοπτικών για την κοινωνική ενσωμάτωση τους, μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης μεταρρυθμιστικών δράσεων

Η διασφάλιση και η ικανοποίηση των δικαιωμάτων της ευάλωτης ομάδας των ατόμων με αναπηρίες βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άλλωστε, η κοινωνική ενσωμάτωση ενός ατόμου με αναπηρία απαιτεί μια σειρά από παρεμβάσεις στήριξης του: απαιτεί πρώτα-πρώτα την αξιολόγηση της κατάστασης του, των αναγκών του και των δυνατοτήτων του, στη συνέχεια τη διασφάλιση της ανεξάρτητης διαβίωσης του και προσβασιμότητας του στην κοινωνία, τον εφοδιασμό του με την κατάλληλη για τις δυνατότητες του εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, την παροχή τεχνικών και άλλων διευκολύνσεων, τη στήριξη του για τον προσωπικό επαναπροσδιορισμό και ανάπτυξη του και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Ίδρυση & Αρμοδιότητες

Η ίδρυση του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες πραγματοποιήθηκε με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2009, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 66.763 και ημερ. 6.2.2008 και τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικούς) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2009, Κ.Δ.Π. 279/2009.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

1. Η παροχή αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων της αναπηρίας και λειτουργικότητας.

2. Η χορήγηση κοινωνικών παροχών σε άτομα με αναπηρίες.

3. Η παροχή άμεσης και έμμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης και άλλων υποστηριχτικών υπηρεσιών.

4. Ο συντονισμός της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία.

Οργανόγραμμα

Με βάση τις δραστηριότητες του και τη μέχρι τώρα στελέχωση του, το Τμήμα έχει οργανωθεί σε τέσσερις βασικούς κλάδους: τον Κλάδο Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας, τον Κλάδο Κοινωνικών Παροχών, τον Κλάδο Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Άλλων Υποστηριχτικών Υπηρεσιών και τον Κλάδο Κεντρικού Σημείου Σύμβασης ΟΗΕ.

Ως υποστηρικτικές υπηρεσίες λειτουργούν το Αρχείο και το Λογιστήριο του Τμήματος.

Η οργανωτική δομή του Τμήματος παρουσιάζεται σχηματικά πιο κάτω: